<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privacyverklaring

Visionplanner B.V. respecteert uw privacy. In deze Privacyverklaring wordt uw recht op privacy en onze inzet voor de bescherming van uw persoonsgegevens uiteengezet.

Visionplanner B.V. is onderworpen aan de Europese privacywetgeving, met inbegrip van de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze Privacyverklaring is beschikbaar op onze homepage Visionplanner.

Visionplanner B.V. is onderdeel van de Visma Group Op alle belangrijke besluiten met betrekking tot privacy bij Visma wordt op centraal niveau toezicht gehouden door de Data Protection Officer (DPO).  

Hoe en wanneer deze Privacyverklaring van toepassing is

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsprocessen binnen Visionplanner. Een uiteenzetting van deze diensten vindt u in de algemene voorwaarden voor de bij Visionplanner afgenomen dienst.

De Privacyverklaring verschaft informatie over de gegevensverwerking door Visionplanner wanneer zij het doel en de wijze van de verwerking bepaalt (Visionplanner als verwerkingsverantwoordelijke). Deze verschaft ook informatie over gegevensverwerking door Visionplanner voor Klanten op basis van hun instructies (de Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Visionplanner als verwerker).

Persoonsgegevens bestaan uit informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden als persoon zoals een e-mailadres, woonadres of telefoonnummer, etcetera. De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig voor onze dienstverlening aan onze Klanten. Maak geen gebruik van ana.ys.io website of onze diensten, als u niet instemt met de wijze waarop we persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring verwerken.

Van wie verwerkt Visionplanner persoonsgegevens?

Visionplanner verwerkt persoonsgegevens over sollicitanten en contactpersonen en over softwaregebruikers van onze Klanten. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens over personen die mogelijke Klanten (Leads) zijn en die ons benaderen via Visionplanner of andere kanalen. Onze verklaring hierover vindt u in het onderdeel met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke.

Ook verwerken we gegevens namens onze Klanten die de Klant beheert. Onze verklaring hierover vindt u in het onderdeel met betrekking tot de verwerker.

In deze Privacyverklaring kan ook naar betrokkenen worden verwezen als personen of u.

Hoe verwerkt Visionplanner persoonsgegevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer Visionplanner het doel en de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt, is dit bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke. Dit omvat scenario's waarin Visionplanner persoonsgegevens verzamelt in een context waarin u een sollicitant, een vertegenwoordiger van een Klant, een Lead of een softwaregebruiker bent.

Wat zijn uw rechten?

Het recht om af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie

U hebt het opt-out-recht wat betreft marketingcommunicatie van Visionplanner en u kunt van dit recht gebruikmaken door:

 1. de instructies te volgen om u uit te schrijven voor de betreffende marketingcommunicatie,
 2. via e-mail contact met ons op te nemen via privacy@visionplanner.com

Wij wijzen u erop dat zelfs als u ervoor kiest geen marketingcommunicatie meer te willen ontvangen u nog steeds administratieve communicatie van Visionplanner kunt ontvangen, zoals orderbevestigingen en kennisgevingen die nodig zijn om uw account of de aan Klanten geleverde diensten te beheren.

Basisrechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens door een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die we verwerken over u en u hebt mogelijk het recht op gegevensportabiliteit. U hebt ook het recht om te verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren door Visionplanner. 

Verder hebt u het recht een verzoek in te dienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens, en onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of hier bezwaar tegen te maken, in overeenstemming met deze Privacyverklaring of met andere specifieke voorwaarden in verband met de dienstverlening.

Gebruik privacy@visionplanner.com voor het indienen van alle in dit onderdeel genoemde verzoeken.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe beschermt en bewaart Visionplanner persoonsgegevens?

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Visionplanner hecht het grootste belang aan uw vertrouwen en dat van onze Klanten. Visionplanner zet zich volledig in voor het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking van of andere afwijkende verwerking van persoonsgegevens. Visionplanner zal zorgdragen voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die we verwerken, de integriteit van de persoonsgegevens behouden en de toegankelijkheid ervan beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.  

Als onderdeel van onze verplichtingen maken we gebruik van redelijke en passende organisatorische, technische en fysieke procedures en maatregelen om de informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen, waarbij we rekening houden met het soort persoonsgegevens en het risico voor u en onze Klanten bij een schending. De volgende maatregelen zijn in dit opzicht van bijzonder groot belang:

Organisatorisch

 • De Data Protection Council van Visma houdt toezicht op de rechtmatigheid van de verwerking en van het privacybeleid van de Visma Group. Deze raad bestaat uit experts op het gebied van interne privacy en informatiebeveiliging en wordt aangestuurd door de Corporate Data Protection manager.  
 • Verplichte procedures voor het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
 • Periodieke awareness sessies met medewerkers die toegang zouden kunnen hebben tot persoons- of andere vertrouwelijke gegevens. 
 • Verwerkersovereenkomsten met onderaannemers die gegevens verwerken namens Visionplanner

Technisch

 • Classificatie van persoonsgegevens teneinde beveiligingsmaatregelen te implementeren naar gelang van de risicobeoordeling  
 • Beoordelen van het gebruik van encryptie als risicomitigerende maatregelen
 • Beperken van toegang tot persoonsgegevens tot enkel diegenen die toegang nodig hebben ten behoeve van het nakomen van verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving of de serviceovereenkomst
 • Gebruik van zelfbeoordelingen rondom beveiliging om te analyseren of huidige technische en organisatorische maatregelen voldoende zijn om persoonsgegevens te beschermen, met inachtneming van de vereisten zoals uiteengezet in van toepassing zijnde privacy wetgeving  

Fysiek

 • Gebouwen zijn beschermd door middel van toegangscontrole en videobewakingssystemen

Hoe lang slaan we uw persoonsgegevens op?

Visionplanner bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dit noodzakelijk is voor de genoemde doelstelling, waarbij ook rekening wordt gehouden met onze verplichting om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen en om de wettelijke vereisten na te leven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit betekent dat Visionplanner uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode kan bewaren nadat u en uw Klant voor het laatst contact met ons hadden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzameld hebben niet langer noodzakelijk zijn, wissen wij deze. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen worden de gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

Hoe beschermt en bewaart Visionplanner persoonsgegevens als verwerker

Visionplanner levert verschillende diensten aan onze Klanten. Deze diensten omvatten de verwerking van Klantgegevens, met inbegrip van hun persoonsgegevens, gegevens uit de financiële en salaris administratie. De doeleinden van de verwerking worden bepaald door onze Klanten, niet door Visionplanner, waardoor de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is. Visionplanner treedt in deze gevallen echter wel op als verwerker en verwerkt de gegevens namens en volgens de instructies van de Klant. De relatie tussen de Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Visionplanner als verwerker wordt geregeld door een (sub) verwerkersovereenkomst.

Verplichtingen van Klanten en Visionplanner 

Wanneer de Klant optreedt als verwerkingsverantwoordelijke zal de Klant, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, zorgdragen voor de wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens. Verder zal de Klant het eigendom van de risico's die de betrokkenen lopen bij de verwerking van hun persoonsgegevens evalueren en vaststellen. Een ander belangrijk aspect van de plicht van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke is de naleving van de informatieplicht naar de betrokkenen.

Visionplanner is een natuurlijk onderdeel van de verplichtingen van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke, in die zin dat de dienstverlening van Visionplanner onderdeel vormt van de verwerking van de persoonsgegevens, waarbij de Klant ervoor moet zorgen dat deze voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving.  Dit betekent dat wanneer Visionplanner namens zijn Klanten persoonsgegevens verwerkt, wij dit moeten doen in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is op verwerkers.

Samengevat zijn de Klanten en Visionplanner verplicht om samen te werken om de privacy van de betrokkenen te garanderen. Visionplanner zal de informatie verstrekken die de Klant nodig heeft om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Wijzigingen in deze Verklaring

Wanneer we deze Privacyverklaring aanpassen, plaatsen we de herziene verklaring hier, met een bijgewerkte datum van herziening. Wij raden u aan om de Verklaring regelmatig in te zien. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze Verklaring waardoor onze privacypraktijken wezenlijk veranderen, kunnen wij u ook op andere wijze op de hoogte stellen, zoals door het versturen van een e-mail of door een bericht te plaatsen op onze zakelijk website en/of sociale-mediapagina's, voordat de wijzigingen van kracht worden.

Contact opnemen

Als u opmerkingen of vragen over onze Privacyverklaring of zorgen over onopgeloste privacyvraagstukken of het gebruik van gegevens hebt, die wij niet op een bevredigende wijze hebben afgehandeld of over een mogelijke inbreuk op uw privacy, stuur deze dan naar privacy@visionplanner.com.

Al uw verzoeken of klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. Onze vertegenwoordiger zal contact met u opnemen om uw zorg met u te bespreken en de mogelijkheden uiteen te zetten hoe dit opgelost kan worden. Wij streven ernaar om klachten op tijdige en passende wijze op te lossen.