<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Corona en de samenstellende accountant

Joris Joppe | 23 maart 2020
impact coronacrisis verwerken in de jaarrekening voor samenstellende accountants

Vorige week publiceerde we hier al hoe je de impact van de coronacrisis in de jaarrekening zou kunnen verwerken. Dit was deels gebaseerd op Alert 42 van de NBA die op 18 maart was gepubliceerd. Op 20 maart is een nieuwe versie van de Alert gepubliceerd met daarin speciale aandacht voor de samenstellende accountant. Om je wat leeswerk te besparen, geven we je in dit blog een korte samenvatting.

  • De accountant vervult een cruciale rol bij het ondersteunen van de directie als het gaat om de bepaling van de impact van het corona virus op de onderneming. Zeker waar het de impact op de jaarrekening betreft.
  • In de meeste gevallen zal het Corona virus als significante aangelegenheid moeten worden gezien - en dus als zodanig in het dossier moeten worden verwerkt.
  • De NBA benadrukt in de Alert dat consultatie met collega’s of experts in deze tijden nog belangrijker is dan normaal. Ook wordt het belang van documentatie van overwegingen en besluiten benadrukt
  • Continuïteit was al een onderwerp in de eerdere Alert. In de nieuwe Alert is een tweede voorbeeld tekst opgenomen. Beide voorbeeldteksten vind je onderaan dit artikel.
  • Er wordt expliciet gesteld dat als er ernstige onzekerheden omtrent de continuïteit zijn, en de onderneming weigert deze toe te lichten, dat de accountant dan zijn opdracht terug moet geven!

Ten aanzien van het documenteren wordt nog het volgende gesteld:

De NBA heeft signalen ontvangen dat in deze uitzonderlijke tijden het tijdig en goed documenteren als een probleem wordt ervaren. Ook in de bovenstaande tekst wordt een aantal keren over documenteren gesproken Wij denken na of wij met nadere uitleg de praktijk op dit punt kunnen helpen.”

We zullen de ontwikkelingen op dit punt in de gaten houden en eventuele wijzigingen via ons nieuwsbrief communiceren.

De volledige Alert kun je hier vinden. Ons eerdere artikel over verwerking van gebeurtenissen na balansdatum in Visionplanner vind je hier.

Hieronder tenslotte de twee voorbeeldteksten voor opname in de samenstellingsverklaring.

Voorbeeldtekst 1: Het Coronavirus heeft ook invloed op XYZ b.v.. Op pagina aa van de toelichting op de jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het virus op XYZ reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er nog steeds grote onzekerheden blijven bestaan. U geeft daarbij aan dat er sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de onderneming. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

Voorbeeldtekst 2: Wij vestigen de aandacht op punt ... in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is welke impact de Coronacrisis op de financiële positie van de entiteit heeft. Deze conditie, samen met andere omstandigheden, waaronder de effecten van specifieke noodmaatregelen van overheidswege op de entiteit, zoals uiteengezet in punt ..., duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Desondanks zijn wij met u nog steeds van mening dat de jaarrekening in uw situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling.